Αρχική » ΚΕΣΥ Μαγνησίας » Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ Μαγνησίας;

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ Μαγνησίας;

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:

  • της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
  • των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
  • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
  • της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας
  • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
Στο Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:

  • Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Εκπαιδευτικής υποστήριξης για μαθητές με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Λογοθεραπευτικής υποστήριξης
  • Εργοθεραπευτικής υποστήριξης
  • Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού